Chương trình "Doanh nhân trẻ và phát triển bền vững YESE 2010"

Go down

Chương trình "Doanh nhân trẻ và phát triển bền vững YESE 2010"

Bài gửi by Trần Thị Thắm on Thu Apr 08, 2010 4:21 pm

Các b?n thân m?n c?a t?, có m?t thông tin r?t h?u ích nè, Ch??ng trình "Doanh nhân tr? và phát tri?n b?n v?ng" r?t hay và b? ích.
?ây là thông tin ch??ng trình nè:

B?i c?nh ra ??i?:
Nh?ng n?m g?n ?ây, phát tri?n b?n v?ng ?ã tr? thành m?t v?n ?? b?c thi?t không ch? riêng t?i Vi?t Nam mà còn ? trên toàn th? gi?i, ??c bi?t khi Vi?t Nam ?ang ph?i ??i m?t v?i nh?ng thách th?c to l?n trong vi?c th?c hi?n xóa ?ói gi?m nghèo, gi?i quy?t n?n th?t nghi?p, các v?n ?? v? ngu?n n??c s?ch và ?ng phó tr??c nh?ng ?nh h??ng c?a bi?n ??i khí h?u toàn c?u. Trong b?i c?nh ?ó, tinh th?n kinh doanh ???c nh?c ??n v?i nhi?m v? tìm ra nh?ng gi?i pháp cho các v?n ?? xã h?i và nâng cao ch?t l??ng cu?c s?ng c?a ng??i dân.
Bên c?nh ?ó, s? phát tri?n không ng?ng c?a th? gi?i ?ã t?o ra m?t th? h? m?i tuy ph?i ??i m?t v?i nh?ng khó kh?n c?a hi?n t?i nh?ng l?i không ng?ng ph?n ??u cho m?t t??ng lai t?t ??p h?n và chính nh?ng ng??i tr? này ?ã làm thay ??i nh?ng quan ni?m truy?n th?ng v? tinh th?n kinh doanh và t?o nên m?t khái ni?m m?i v? doanh nhân xã h?i.
M?c ?ích:
Nh?n th?y t?m quan tr?ng l?n lao c?a tinh th?n doanh nhân xã h?i và nhu c?u b?c thi?t v? xây d?ng mô hình phát tri?n b?n v?ng t?i Vi?t Nam, YESE (Youth Entrepreneurship and Sustainability Education- Doanh nhân tr? và Phát tri?n b?n v?ng), m?t ch??ng trình ???c tài tr? b?i T? ch?c ??nh c? Liên Hi?p Qu?c (UN-Habitat), ?ã ra ??i v?i s? m?nh thúc ??y tinh th?n doanh nhân và ý th?c v? kinh doanh xã h?i trong gi?i tr? Vi?t Nam. Qua ?ó t?o nên th? h? doanh nhân tr? ??u tiên có khát v?ng và ý chí xây d?ng mô hình phát tri?n b?n v?ng, thông qua các m?c tiêu:
- Trang b? cho gi?i tr? Vi?t Nam ki?n th?c v? v?n ?? phát tri?n b?n v?ng, tinh th?n doanh nhân xã h?i và các k? n?ng lãnh ??o.
- Khuy?n khích nh?ng ý t??ng táo b?o v? phát tri?n b?n v?ng trong c?ng ??ng ng??i Vi?t tr?.
- Hi?n th?c hóa các d? án kinh doanh ?em l?i l?i ích cho c?ng ??ng.
L?i ích khi tham gia ch??ng trình:
- ???c tham gia vào các bu?i h?i th?o, ?ào t?o, t?p hu?n liên quan ??n ch? ?? Phát tri?n b?n v?ng, Tinh th?n doanh nhân xã h?i và rèn luy?n k? n?ng lãnh ??o.
- Giao l?u và g?p g? các nhà ho?t ??ng xã h?i ??u ngành, các doanh nhân xã h?i tiêu bi?u và các lãnh ??o tr? xu?t s?c ? Vi?t Nam.
- Tham gia các chuy?n ?i th?c t? và tr?i nghi?m c?ng ??ng ?? hi?u h?n v? các v?n ?? phát tri?n t?i m?t s? ??a ph??ng.
- H?c cách t? xây d?ng, phát tri?n và qu?n lý các d? án kinh doanh xã h?i ?? tham gia vào cu?c thi kinh doanh xã h?i tr? vào tháng 8 n?m 2010. Các d? án ?o?t gi?i s? nh?n ???c h? tr? v? v?n và k? thu?t ?? hi?n th?c hóa trong ??i s?ng.
- ???c c?p gi?y ch?ng nh?n sau khi ch??ng trình k?t thúc.
Th?i gian và ??a ?i?m:
T? 5/5 ??n 20/6/2010: H?i th?o và t?p hu?n v? các ch? ??: Tinh th?n doanh nhân xã h?i, Phát tri?n b?n v?ng, K? n?ng lãnh ??o (Di?n ra vào ch? nh?t hàng tu?n, t?i Hà N?i)
T? 1/7 ??n 1/8/2010: ?i th?c t? t?i m?t s? ??a ph??ng lân c?n Hà N?i (Kho?ng 3-5 ngày)
T? 1/8 ??n 30/8/2010: Tham gia cu?c thi kinh doanh xã h?i tr?
(Chi ti?t v? th?i gian di?n ra các bu?i h?i th?o, t?p hu?n và th?c t? s? ???c thông báo ??n các ?ng viên trúng tuy?n)
Chi phí tham gia:
- T?t c? ?ng viên ???c tuy?n ch?n s? ???c hoàn toàn mi?n phí khi tham gia các bu?i t?p hu?n, khóa h?c, h?i th?o c?a ch??ng trình.
- ???c ?ài th? chi phí ?n ?, ?i l?i trong chuy?n ?i th?c t?.
* Các chi phí khác ?ng viên t? chi tr? (Nh? chi phí di chuy?n, ?n ? ??i v?i ?ng viên không ? Hà N?i, chi phí cá nhân phát sinh khi ?i th?c t?,..)
Tiêu chu?n ?ng viên:
- Tu?i t? 18 ??n 25,
- Th? hi?n rõ s? quan tâm và yêu thích ??i v?i ch? ?? Phát tri?n b?n v?ng và Doanh nhân xã h?i, không phân bi?t chuyên ngành h?c.
- Có tinh th?n kinh doanh l?p nghi?p và mong mu?n ?óng góp cho s? phát tri?n c?a c?ng ??ng
- Cam k?t tham gia ??y ?? các ho?t ??ng c?a d? án t? tháng 5 ??n h?t tháng 8 n?m 2010.
- Có kinh nghi?m làm vi?c th?c t? ho?c kinh nghi?m tham gia các ho?t ??ng thanh niên
- Có kh? n?ng s? d?ng thành th?o Ti?ng Anh là m?t l?i th?. (M?c dù BTC s? s?p x?p phiên d?ch trong tr??ng h?p c?n thi?t, các ?ng viên có th? ???c yêu c?u ??c tài li?u b?ng Ti?ng Anh
?? tham gia ch??ng trình

Doanh nhân tr? và Phát tri?n b?n v?ng”-


YESE program 2010


Vui lòng t?i 1 trong 2 m?u ??n sau?? theo ngôn ng? b?n th?y phù h?p nh?t:
- YESE progr?am 2010 – ??n ??ng ký download
- YESE program 2010 – Appl?ication form download
?i?n ??y ?? vào m?u ??n ??ng kí c?a ch??ng trình r?i g?i v? ??a ch?: yeseprogram@gmail.com .
Th?i h?n nh?n ??n ??ng kí: t? 24/03 ??n 25/04/2010.
Các ?ng viên ???c tuy?n ch?n qua vòng h? s? c?a chu??ng trình s? nh?n ???c thông báo tham d? bu?i ph?ng v?n di?n ra t? 1/5/2010.
M?i th?c m?c v? ch??ng trình xin vui lòng liên h? qua e-mail: yeseprogram@gmail.com


?? bi?t thêm thông tin chi ti?t, m?i các b?n ghé qua http://yese.vn/.
Nhanh chân lên thôi, s?p h?t th?i h?n n?p rùi. Chúc các b?n yêu quý c?a t? luôn có nh?ng l?a ch?n và c? h?i phát tri?n b?n v?ng.
Thân ái!
avatar
Trần Thị Thắm
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 29

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Chương trình "Doanh nhân trẻ và phát triển bền vững YESE 2010"

Bài gửi by Trần Thị Thắm on Thu Apr 08, 2010 4:25 pm

He he, tớ cũng phải nhanh tay hoàn thành Applycation form mới được. Hi hi, đúng cái tớ đang thích.
avatar
Trần Thị Thắm
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 29

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết