Giới thiệu bộ sách Kỹ năng sống

Go down

Giới thiệu bộ sách Kỹ năng sống

Bài gửi by Taros on Wed Jun 02, 2010 9:08 am

Cùng v?i s? phát tri?n c?a xã h?i, s? ng??i có trình ?? h?c v?n cao
trong xã h?i ngày càng t?ng lên. Chính vì v?y, xã h?i ?òi h?i nh?ng
ng??i lao ??ng ngày càng ph?i có trình ?? h?c v?n - ngh? nghi?p cao h?n.
Và do ?ó, s? c?nh tranh gi?a ng??i lao ??ng trong các l?nh v?c ngh?
nghi?p c?a n?n kinh t? c?ng ngày càng tr? nên gay g?t h?n. Th? h? tr?
ngày nay ?ang ph?i ??i m?t v?i nh?ng thách th?c r?t l?n: v?n ?? công ?n
vi?c làm, h??ng ?i c?a b?n thân, xây d?ng s? nghi?p...
Ngay t? n?m 1995, UNESCO ?ã ?? x??ng b?n tr? c?t c?a giáo d?c cho th? k?
XXI, ?ó là: “h?c ?? bi?t, h?c ?? làm, h?c ?? t? kh?ng ??nh mình và h?c
?? chung s?ng cùng nhau”.
M?i b?n tr? chúng ta hôm nay ?ang n? l?c h?c t?p ?? tích l?y ki?n th?c
chuyên môn và ngh? nghi?p, th?c ch?t ?ây m?i ch? d?ng l?i ? “h?c ??
bi?t”. Và n?u ch? có ki?n th?c thì ch?a ?? ?? chúng ta g?t hái thành
công trong công vi?c và cu?c s?ng. Kho?ng cách gi?a nh?n th?c và hành
??ng, t? hi?u ??n làm là m?t kho?ng cách r?t l?n. ?ó là ch?a nói “H?c ??
t? kh?ng ??nh mình” và “h?c ?? chung s?ng cùng nhau” l?i càng là nh?ng
v?n ?? khó kh?n h?n g?p b?i.
Trên th?c t?, có nhi?u b?n tr? có thành tích h?c t?p r?t cao nh?ng v?n
g?p m?t s? khó kh?n nh?t ??nh trong vi?c thích nghi v?i công vi?c, hòa
nh?p v?i cu?c s?ng và giao ti?p v?i nh?ng ng??i xung quanh...
Ngày nay, th??c ?o ?? ?ánh giá s? thành công không ch? là thành tích h?c
t?p ??t ???c ? nhà tr??ng, nh?ng quan tr?ng h?n, ph?i là nh?ng thành
qu? mà b?n th?c s? g?t hái ???c trong công vi?c và cu?c s?ng sau khi ra
tr??ng. Cho nên, n?u b?n ch? dành th?i gian ?? h?c nh?ng môn có s?n
trong ch??ng trình c?a nhà tr??ng không thôi là ch?a ??! Có nh?ng th? mà
b?n c?n ph?i t? trang b? cho b?n thân mình nhi?u h?n n?a!
Trong b?i c?nh th? tr??ng ngày càng c?nh tranh gay g?t, kh?c li?t, các
công ty s? ph?i có r?t nhi?u thay ??i trong cách th?c t? ch?c qu?n lý và
cách th?c ti?n hành ho?t ??ng kinh doanh. ?i?u này ?òi h?i ng??i lao
??ng s? ph?i gánh vác trách nhi?m nhi?u h?n và ?óng góp m?t cách có hi?u
qu? h?n ??i v?i vi?c gia t?ng n?ng su?t lao ??ng cùng các ho?t ??ng ??i
m?i liên t?c c?a công ty. Nhi?u công vi?c không ch? ?òi h?i ng??i lao
??ng ph?i có trình ?? ???c ?ào t?o ngày m?t cao h?n, mà h? còn ph?i có
k? n?ng thích ?ng v?i s? thay ??i, có n?ng l?c gi?i quy?t nh?ng v?n ??
ph?c t?p n?y sinh trong th?c ti?n công vi?c nhi?u h?n! Nói cách khác,
ng??i lao ??ng trong th? k? XXI ph?i có ???c trình ?? chuyên môn xu?t
s?c nh?t, có t? duy sáng t?o nh?t và c?n ???c trang b? nh?ng k? n?ng c?n
thi?t ?? ??i m?t v?i m?i s? thay ??i c?a th? tr??ng. H? s? ph?i ???c
?ãi ng? x?ng ?áng v?i kh? n?ng và n? l?c c?ng hi?n c?a b?n thân h?. ?i?u
này s? tr? thành hi?n th?c nh? th? nào s? còn ph? thu?c vào r?t nhi?u
v?n ??, trong ?ó, quan tr?ng nh?t v?n là s? n? l?c v??n lên c?a b?n thân
l?c l??ng lao ??ng.
Vi?c không ???c trang b? ??y ?? các k? n?ng s?ng không ch? là m?t thi?t
thòi cho b?n thân chúng ta, mà còn ?nh h??ng ít nhi?u ??n s? phát tri?n
ngh? nghi?p t??ng lai và cu?c s?ng c?a m?i chúng ta. Càng ch?m tr? trong
vi?c trang b? các k? n?ng s?ng cho b?n thân bao nhiêu, chúng ta càng b?
thu h?p c? h?i phát tri?n ngh? nghi?p và b?n thân mình b?y nhiêu!
*
T?t c? nh?ng lý do nêu trên cho chúng ta th?y s? c?n thi?t c?a vi?c giáo
d?c k? n?ng s?ng. Giáo d?c k? n?ng s?ng là công vi?c h?t s?c quan tr?ng
?òi h?i s? tham gia c?a gia ?ình, nhà tr??ng và xã h?i. M?t d?u hi?u
r?t ?áng m?ng là ngày càng có nhi?u b?n tr? quan tâm, h?c h?i và rèn
luy?n các k? n?ng s?ng.
Có hai câu h?i quan tr?ng ???c ??t ra ? ?ây là: “K? n?ng s?ng là gì?” và
“Nh?ng k? n?ng nào là c?n thi?t cho m?i con ng??i ?? thành công trong
công vi?c và cu?c s?ng?”
K? n?ng s?ng chính là nh?ng k? n?ng tinh th?n hay nh?ng k? n?ng tâm lý -
xã h?i giúp cho cá nhân t?n t?i và thích ?ng trong cu?c s?ng. K? n?ng
s?ng còn ???c xem nh? m?t bi?u hi?n quan tr?ng c?a n?ng l?c tâm lý xã
h?i giúp cho cá nhân v?ng vàng trong cu?c s?ng có nhi?u thách th?c nh?ng
??ng th?i c?ng nhi?u c? h?i.
Trong xu th? c?a n?n kinh t? d?a trên tri th?c và s? ??i m?i, gi?a m?t
n?n kinh t? toàn c?u ?ang ph?i ??i m?t v?i nh?ng thách th?c ph?c t?p v?
kinh t?, chính tr?, khoa h?c, công ngh?, môi tr??ng... m?i chúng ta ??u
c?n h?c h?i và rèn luy?n các k? n?ng c? b?n c?n thi?t sau ?ây, ?? g?t
hái thành công trong công vi?c và cu?c s?ng:
– K? n?ng qu?n lý th?i gian
– K? n?ng qu?n lý b?n thân
– K? n?ng phát tri?n cá nhân và s? nghi?p
– K? n?ng t? h?c
– K? n?ng l?ng nghe
– K? n?ng thuy?t trình
– K? n?ng gi?i quy?t v?n ??
– K? n?ng t? duy sáng t?o
– K? n?ng t?o ??ng l?c làm vi?c
– K? n?ng t? ch?c công vi?c hi?u qu?
– K? n?ng giao ti?p ?ng x? và t?o l?p quan h?
– K? n?ng ?àm phán
– K? n?ng làm vi?c nhóm...
Trong hành trang ?i vào t??ng lai c?a mình, n?u b?n v?n còn thi?u các k?
n?ng c? b?n nêu trên thì th?t khó mà b?o ??m r?ng b?n s? g?t hái thành
công m? mãn. Các k? n?ng nêu trên không ch? giúp ng??i m?i chúng ta hoàn
thi?n b?n thân, nâng cao hi?u qu? công vi?c mà còn nâng cao góp ph?n
ch?t l??ng cu?c s?ng con ng??i Vi?t Nam.
*
Trong nh?ng n?m qua, sau khi th?c hi?n các sinh ho?t ngo?i khóa và các
khóa ?ào t?o ng?n h?n v? k? n?ng s?ng t?i m?t s? tr??ng ??i h?c - cao
??ng và t?i các doanh nghi?p, chúng tôi ?ã nh?n ???c th? t? khích l? c?a
nhi?u b?n tr?, bày t? mong mu?n có ???c nh?ng tài li?u b? ích v? k?
n?ng s?ng do chính ng??i Vi?t Nam biên so?n, v?i n?i dung phù h?p v?i
?i?u ki?n s?ng, hoàn c?nh th?c t?, môi tr??ng công vi?c và ??c ?i?m tâm
lý, tính cách c?a con ng??i Vi?t Nam. ?? ?áp l?i ni?m mong m?i chính
?áng ?ó, chúng tôi ?ã c? g?ng h?t s?c, trong kh? n?ng h?n h?p c?a mình,
ti?n hành biên so?n các tài li?u mà b?n ?ang c?m trên tay ?ây! M?c dù
m?c ?ích ban ??u khi biên so?n các tài li?u này ch? là nh?m ph?c v? cho
các khóa ?ào t?o ng?n h?n v? k? n?ng s?ng, nh?ng b?n thân chúng tôi th?c
s? vui m?ng khi nhìn th?y các tài li?u này ?ã nh?n ???c s? ?ng h?,
h??ng ?ng c?a ?ông ??o b?n ??c ngoài xã h?i. ?ây là m?t thành công ngoài
d? ki?n!
Chân thành c?m ?n s? ?ng h?, khích l?, ??ng viên chân tình c?a b?n ??c
dành cho chúng tôi trong nh?ng n?m qua!
Quý v? có th? xem gi?i thi?u ??y ?? v? b? sách này t?i ??a ch?:
http://laitheluyen.blogspot.com

ho?c:
http://vn.360plus.yahoo.com/laitheluyen
Và liên h? tác gi? qua ??a ch? e-mail: laitheluyen@gmail.com
Tác gi? mong ?ón nh?n m?i ý ki?n ?óng góp c?a ??c gi? trên tinh th?n xây
d?ng, nh?m ph?c v? quý b?n ??c ngày càng t?t h?n!

B? sách này s? ???c l?n l??t xu?t b?n trong th?i gian s?p t?i. Thông
tin chi ti?t hi?n có t?i Website c?a Nhà sách Quang Minh: www.nhasachquangminh.net
– In ?n và phát hành t?i: Nhà sách Quang Minh: 416 Nguy?n Th? Minh
Khai, P5, Q3, TP HCM. ?T: (08) 832 2386

_________________
Tình yêu và tiền bạc là trên hết vì tình yêu sẽ chuyển thành sức mạnh mà
muốn mạnh hơn thì phải có súng nhưng muốn có súng thì cần nhiều tiền
avatar
Taros
Super Moder
Super Moder

Tổng số bài gửi : 859
Điểm : 2289
Được cám ơn : 11
Join date : 26/09/2009
Age : 30
Đến từ : Hà Nội

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết