Khóa học: "Kỹ năng đọc, phân tích và soạn thảo hợp đồng thương mại bằng tiếng Anh"

Go down

Khóa học: "Kỹ năng đọc, phân tích và soạn thảo hợp đồng thương mại bằng tiếng Anh"

Bài gửi by Trần Thị Thắm on Thu May 06, 2010 12:42 pm

TR??NG ??I H?C NGO?I TH??NG
TRUNG TÂM T? V?N PHÁP LÝ CHO DOANH NGHI?P V?A VÀ NH?
----------o0o----------

TH? M?I THAM GIA KHÓA H?C
“K? N?NG ??C, PHÂN TÍCH VÀ SO?N TH?O H?P ??NG TH??NG M?I B?NG TI?NG ANH – KHÓA 3”Kính g?i: Ông/Bà Lãnh ??o doanh nghi?pTrong nh?ng n?m g?n ?ây, ??c bi?t là sau khi Vi?t Nam gia nh?p WTO, ho?t ??ng kinh doanh c?a các doanh nghi?p Vi?t Nam trên th??ng tr??ng qu?c t?, bên c?nh nh?ng thành công, ?ã g?p ph?i không ít khó kh?n và r?i ro xu?t phát t? m?t trong nh?ng nguyên nhân quan tr?ng là kh? n?ng ??c ?? hi?u rõ b?n ch?t pháp lý nh?m so?n th?o các ?i?u kho?n c?a h?p ??ng th??ng m?i b?ng ti?ng Anh ch?a th?c s? t?t. Do ?ó, vi?c nâng cao trình ?? ti?ng Anh pháp lý và ti?ng Anh v? h?p ??ng th??ng m?i qu?c t? cho doanh nghi?p là r?t c?n thi?t. Ngoài ra, ?? ti?p n?i các khóa h?c v? ti?ng Anh pháp lý ?ã ???c t? ch?c trong n?m 2009 và th? theo yêu c?u c?a các doanh nghi?p, các cán b? pháp ch? t?i các công ty, các v?n phòng Lu?t s?… Tr??ng ??i h?c Ngo?i Th??ng m? khóa h?c ng?n h?n v? K? N?NG ??C, PHÂN TÍCH VÀ SO?N TH?O H?P ??NG TH??NG M?I B?NG TI?NG ANH.

Khóa h?c s? giúp h?c viên ??t ???c nh?ng k? n?ng c?n thi?t trong vi?c so?n th?o các ?i?u kho?n c?a h?p ??ng th??ng m?i nói chung và h?p ??ng mua bán hàng hóa qu?c t? , h?p ??ng ??u t?…nói riêng b?ng ti?ng Anh.

- ??i t??ng h?c viên: Cán b? lãnh ??o, cán b? pháp ch?, cán b? kinh doanh XNK… c?a doanh nghi?p, các lu?t s?, lu?t gia…Yêu c?u: Trình ?? nghe, nói, ??c,hi?u và vi?t ti?ng Anh thông th?o

- Th?i l??ng và n?i dung khoá h?c: 5 bu?ixem chi ti?t ch??ng trình kèm theo

- Khai gi?ng: th? 5 ngày 06 tháng 05 n?m 2010.

- Th?i gian h?c: t? 18h00 ??n 20h các bu?i t?i. M?i l?p h?c có t?i ?a 30 h?c viên.

- ??a ?i?m h?c: Tr??ng ??i h?c Ngo?i Th??ng - s? 91 ph? Chùa Láng, ??ng ?a, Hà N?i

- H?c phí: 1.420.000 VN?/khoá (?ã bao g?m tài li?u h?c t?p và l? phí c?p ch?ng ch?). Gi?m 10% h?c phí cho nhóm t? 5 h?c viên tr? lên.

- Ngôn ng? gi?ng d?y: b?ng ti?ng Anh (có k?t h?p ti?ng Vi?t)

- C?p ch?ng ch?: Sau khi hoàn thành khoá h?c, h?c viên ???c c?p Ch?ng ch? c?a tr??ng ??i h?c Ngo?i Th??ng (b?ng ti?ng Vi?t và ti?ng Anh).

Tham gia gi?ng d?y là các gi?ng viên/chuyên gia/TTV/Lu?t s? có kinh nghi?m v? pháp lu?t h?p ??ng th??ng m?i, v? ti?ng Anh pháp lý… trong và ngoài tr??ng ??i h?c Ngo?i Th??ng,

Xin trân tr?ng c?m ?n!

Hi?u tr??ngM?i thông tin c?n thi?t xin liên h?:

Trung tâm T? v?n Pháp lý cho DN v?a và nh?

(TT LECO): t?ng 2 - Nhà B, Tr??ng ??i h?c Ngo?i Th??ng

Hotline: Ch? Kim Ngân (0912 356 168) GS, TS Hoàng V?n Châu

Ch? M? Linh (0989 696 698) (?ã ký và ?óng d?u)

Email: leco@ftu.edu.vn, Website: www.ftu.edu.vn

CH??NG TRÌNH KHÓA H?C
“K? N?NG ??C, PHÂN TÍCH VÀ SO?N TH?O H?P ??NG TH??NG M?I B?NG TI?NG ANH – KHÓA 3”


1. N?I DUNG KHOÁ H?C :
STT
TH?I GIAN
N?I DUNG C? TH?
1

Th? 5, ngày 06/05/2010

??c và hi?u và s? d?ng nh?ng thu?t ng?, c?m t?, m?nh ?? ti?ng Anh th??ng g?p trong h?p ??ng
2

Th? 6, ngày 07/05/2010

Th? 2, ngày 10/05/2010


- Nh?n di?n các d?ng h?p ??ng th??ng m?i th??ng g?p

- ??c, phân tích và so?n th?o và nh?n di?n nh?ng l?i th??ng g?p khi so?n th?o m?t s? ?i?u kho?n c? th? trong h?p ??ng th??ng m?i nói chung:

- ?i?u kho?n ch? th?

- ?i?u kho?n tr?ng tài

- ?i?u kho?n lu?t áp d?ng

- ?i?u kho?n hi?u l?c c?a h?p ??ng

- ?i?u kho?n ch?ng c?nh tranh

- M?t s? ?i?u kho?n khác
3

Th? 4, ngày 14/05/2010


??c, phân tích và so?n th?o m?t s? ?i?u kho?n c? th? trong h?p ??ng liên doanh:

- ?i?u kho?n v? các bên tham gia

- ?i?u kho?n v? v?n góp và phân b? trách nhi?m c?a các bên trong LD

- ?i?u kho?n v? lu?t ?i?u ch?nh

- M?t s? ?i?u kho?n khác
4

Th? 6, ngày 16/05/2010
??c, phân tích và so?n th?o và nh?n di?n nh?ng l?i th??ng g?p khi so?n th?o m?t s? ?i?u kho?n c? th? trong h?p ??ng XNK:

- ?i?u kho?n ch?t l??ng

- ?i?u kho?n thanh toán

- ?i?u kho?n giá

- ?i?u ki?n c? s? giao hàng

- M?t s? ?i?u kho?n khác

??c, phân tích và so?n th?o và nh?n di?n nh?ng l?i th??ng g?p khi so?n th?o m?t s? ?i?u kho?n c? th? trong h?p ??ng h?p tác kinh doanh (BCC)

2. TÀI LI?U GI?NG D?Y CHO KHÓA H?C G?M:

+ Bài gi?ng d?a trên các giáo trình:

1) Debra S. Lee, J.D., Charles Hall and Susan M. Barone. American Legal English: Using Language in Legal Contexts. 2nd Edition, The University of Michigan Press, 2007.

2) Mark E.Wojcik (1998). Introduction to legal English, An Introduction to Legal Terminology, Reasoning and writing in Plain English. International Law Institute.

+ Các v?n b?n pháp lu?t Vi?t Nam và qu?c t? nh? Lu?t Th??ng m?i Vi?t Nam n?m 2005, B? lu?t Th??ng m?i Th?ng nh?t Hoa K?, UCP 600, Incoterms 2000, Công ??c Viên n?m 1980 v? h?p ??ng mua bán hàng hóa qu?c t?;

+ Các h?p ??ng m?u v? mua bán, ??u t? b?ng ti?ng Anh

3. CÁC GI?NG VIÊN C?A KHÓA H?C:

+ GS.TS. NGND. Nguy?n Th? M? – nguyên Hi?u tr??ng tr??ng ?H Ngo?i Th??ng, tr?ng tài viên Trung tâm Tr?ng tài Qu?c t? Vi?t Nam (VIAC); TS. H? Thúy Ng?c – Phó tr??ng khoa ?ào t?o Qu?c t?, TS. Nguy?n ??c Ho?t, ThS. Nguy?n Thu H??ng – Khoa ti?ng Anh th??ng m?i, tr??ng ?H Ngo?i Th??ng…

+ TS. Nguy?n Th? Minh – Phó V? tr??ng V? B? tr? t? pháp -B? T? pháp;

+ ThS. Nguy?n Khánh Ng?c –Phó V? tr??ng V? HTQT – B? T? pháp…

4. ??NG KÝ H?C

- Th?i gian ??ng ký: trong ho?c ngoài gi? hành chính các ngày làm vi?c trong tu?n, ch?m nh?t là 18h, ngày 06/05/2010

- ??a ?i?m: Trung tâm T? v?n pháp lý cho doanh nghi?p v?a và nh? (LECO)

T?ng 2 nhà B Tr??ng ??i h?c Ngo?i Th??ng

S? 91 Chùa Láng, Hà N?i

Email: leco@ftu,edu.vn

S?T: Ch? Kim Ngân (091 235 6168); Ch? M? Linh (0989 696 698)
avatar
Trần Thị Thắm
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 29

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Khóa học: "Kỹ năng đọc, phân tích và soạn thảo hợp đồng thương mại bằng tiếng Anh"

Bài gửi by Trần Thị Thắm on Thu May 06, 2010 12:45 pm

Hi mình thấy thông tin này rất bổ ích cho các bạn nhà mình, bạn nào muốn đăng ký học hoặc có anh chị, người thân quan tâm và muốn đăng ký thì đăng ký sớm nha, chậm nhất là 18h tối nay 06/05/2010. Hi hi. Sorry vì mình gửi thông tin hơi trễ.
avatar
Trần Thị Thắm
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 29

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Khóa học: "Kỹ năng đọc, phân tích và soạn thảo hợp đồng thương mại bằng tiếng Anh"

Bài gửi by uhhuh on Thu May 06, 2010 3:22 pm

trùng lịch tớ đi học tiếng Anh rùi !
avatar
uhhuh
Super Moder
Super Moder

Tổng số bài gửi : 884
Điểm : 1082
Được cám ơn : 7
Join date : 24/09/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Khóa học: "Kỹ năng đọc, phân tích và soạn thảo hợp đồng thương mại bằng tiếng Anh"

Bài gửi by Trần Thị Thắm on Thu May 06, 2010 5:34 pm

Hi thế à, tiếc nhỉ. Hì hì, Thắm rất thích học luật kinh doanh quốc tế, ngày trước Thắm cũng được học luật kinh doanh quốc tế nhưng bằng tiếng Việt thôi, hì, tổng kết 9.0 đó nha.
À nhưng cũng được học luật bằng tiếng Anh hồi tớ học tiếng Anh chuyên ngành của trường roài. Hì, hồi đó lười đi học thía cũng may mà thi được cái chứng chỉ ý, he he. May thế. Năm ngoái tháng 3 có khóa học đầu tiên, mình định học nhưng đã đăng ký học tiếng Anh chuyên ngành và học khóa học thực hành trong kinh doanh quốc tế của trường roài nên hông đi được nữa. Mà cũng nhờ cái khóa học ngắn hạn đó mà mình được 2 xuất học bổng 90% cho 5 khóa học ở TV đó. Hi, may cực nhé. Smile
Tiếc là mình nhận thông tin khóa học hơi trễ nên không kịp tham gia roài. Thôi để khóa sau zậy. Hì hì.
avatar
Trần Thị Thắm
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 29

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Khóa học: "Kỹ năng đọc, phân tích và soạn thảo hợp đồng thương mại bằng tiếng Anh"

Bài gửi by Taros on Thu May 06, 2010 9:41 pm

cái này giống với tiếng anh chuyên ngành ở trường mình nè, chuyên dịch hợp đồng kinh tế

_________________
Tình yêu và tiền bạc là trên hết vì tình yêu sẽ chuyển thành sức mạnh mà
muốn mạnh hơn thì phải có súng nhưng muốn có súng thì cần nhiều tiền
avatar
Taros
Super Moder
Super Moder

Tổng số bài gửi : 859
Điểm : 2289
Được cám ơn : 11
Join date : 26/09/2009
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Khóa học: "Kỹ năng đọc, phân tích và soạn thảo hợp đồng thương mại bằng tiếng Anh"

Bài gửi by Trần Thị Thắm on Thu May 06, 2010 9:43 pm

Dịch chỉ là một phần thôi à, cái chính là hiểu sâu và soạn thảo sao cho đúng để đối phương không lợi dụng kẽ hở. Hì hì.
avatar
Trần Thị Thắm
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 29

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Khóa học: "Kỹ năng đọc, phân tích và soạn thảo hợp đồng thương mại bằng tiếng Anh"

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết