Trung tâm
HocIT

??a ch?: T?ng 2M – Tòa nhà 8C – 30 T?
Quang B?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i.
Website: http://hocit.com


Thông báo tuy?n d?ng.
Chúng tôi c?n tuy?n v? trí : Nhân viên phát
tri?n n?i dung Website

Trung tâm HocIT ho?t ??ng trong l?nh
v?c ?ào t?o và phát tri?n các website. ?? ?áp ?ng nhu c?u phát tri?n,
và m? r?ng h? th?ng website c?a trung tâm HocIT. Hi?n nay chúng tôi c?n
tuy?n g?p nhân viên phát tri?n n?i dung các website làm vi?c Part time
vào các ca.
Ca 1: t? 8h – 12h
Ca 2: t? 13h30 – 17h30


*Thu nh?p:
L??ng: 600.000?/Tháng/Ca

*Yêu c?u:
1- Am
hi?u v? máy tính và Internet
2- Có kinh nghi?m và tinh th?n trách
nhi?m cao
3- Có kh? n?ng làm vi?c theo nhóm
4- ?u tiên các b?n
sinh viên
*Quy?n l?i:
1.???c ?ào t?o mi?n phí
2.C? h?i
h?c h?i kinh nghi?m v? máy tính và internet mi?n phí
3.Công vi?c và
thu nh?p ?n ??nh
4. Th??ng x?ng ?áng theo hi?u qu? công vi?c

*H? s? xin vi?c g?m:
1-S? y?u lý l?ch
2-Kèm 2 ?nh 3x4
3-
??n xin vi?c vi?t tay
*N?p h? s? t?i trung tâm HocIT – phòng 1309 –
Toà nhà 8C – 30 T? Quang B?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

*Xin l?u
ý: Chúng tôi không thu b?t k? kho?n l? phí nào!

*M?i chi ti?t
xin vui lòng liên h?:
Mr Tâm:

Tel: (+ 844) 3 856 96 30
Mobi: 097 248 1357
Email: contact@itacad.vn